Spesielle prosjekter

CSS Template

Dvergsnestangen Bebyggelsesplan (B2-B3)

 

Samarbeidspartnere:
Vei og teknisk anlegg - Vianova AS. Reguleringsmessige forhold Sivilingeniør Arild Reinrtsen. Utomhusplan - Grønn Strek AS ved Gøril Mortensen.

Byggherre:
Skanska Bolig AS

Areal:
Planområdet dekker et område på ca. 104 000m2.

Godkjent reguleringsplan:
2005


Beskrivelse
Bebyggelsen er planlagt slik at veiene ligger med hovedretning i nordøst - sydvest med ca 50m mellom veiene. Boligveiene nærmere sjøen mot sydvest vil bli liggende lavere enn veiene lenger mot nordøst. Derved utnytter man det fallende terrenget slik at også boliger som ligger lenger fra sjøen får utsikt.

Høydedraget i planområdet vil bli liggende øst for den tyngste blokkbebyggelsen i området. Et stort område blir bevart som friområde, høydeforhold er slik at tak (gesimshøyde) for de nærmeste blokkene blir litt lavere enn det høyeste punkt i planområdet.

I retning på tvers av boligveiene vil det bli bevart gjennomgående friområder som går fra sydvest mot nordøst. Disse grønne korridorene ligger med ca 100m. avstand. Sandlekeplasser, kvartalslekeplasser, turveier og turstier vil bli lokalisert her. De grønne korridorene forbinder også det store friområdet langs sjøen i vest med de bakenforliggende boligområdene. Boligene vil ha en maksimal avstand på ca 50m fra grøntdrag.

Veier og grønne korridorer gir området en inndeling i rektangler med størrelse noe mindre enn kvartaler i Kvadraturen.

Områdene nærmest sjøen vil få en lavere utnyttelse og lavere byggehøyder enn boligene nærmest ”hovedgata”, Dvergsnesåsen (vei 63100), som er hovedtilknytning mot Dvergsnesveien for områdene B2, B3 og etter hvert delfelt B5.

HTML TemplateHTML Template

Oversiktstegning 2

 

 

 

 

HTML TemplateHTML Template

Dvergsnestangen Bebyggelsesplan B4

 

Samarbeidspartnere:
Vei og teknisk anlegg - Vianova AS. Reguleringsmessige forhold Sivilingeniør Arild Reinrtsen. Utomhusplan - Grønn Strek AS ved Gøril Mortensen.

Byggherre:
Skanska Bolig AS

Areal:
ca. 12-15 mål

Godkjent plan:
2005


Beskrivelse:
(se ovenfor)