Hamresanden Hotell

CSS TemplateCSS Template

Samarbeidspartnere:
Siv. ing. A. Reinertsen, og Grønn_strek. Firma Sinus AS har utarbeidet støyanalyse

Byggherre:
Hamresanden Boligutvikling AS, Hamresanden Eiendom AS og Hamresanden Utvikling AS.

Areal:
Bruksareal for hotellet er beregnet til ca 9100m2, lagerlokaler samt tekniske rom i underetasje er ikke inkludert. Samlet gulvareal er ca. 7700m2, med en del store takhøyder (3,7 til 5,0 meter) som gjør at arealet telles dobbelt etter målereglene.

Prosjektbeskrivelse:
Bygget vil nesten ikke bli synlig fra sjøen og elva på grunn av trær som ligger foran bygget.

Hotellet får 6 etasjer samt kjeller. Maksimal mønehøyde blir ca. kt. 24.

Trær som ligger bak bygget er høyere enn det foreslåtte bygningen og ligger nærmere nabo og gir mer skygge enn nybygget, vi har allikevel valgt et antall etasjer som gir mindre skygge enn det trekronene kunne gi dekning for.

Hotellet uttrykker et samspill med eksisterende terreng og eksisterende bebyggelse ved sin plassering og form. De hvite leilighetshusene, og terrassehuset, som også er foreslått hvitmalt underordner seg den lange smal bygningsform som er valgt for den nye hotellbygningen. Den samlede bygningsmassen legger seg parallelt med landskapsdraget og samvirker med dette. Hotellet, slik det er foreslått, er derved tilpasset en tydelig terrengform. I det store landskapsrommet underordner byggene seg stranden og det spesielle landskapet.

Fra stranden vil bygningsstrukturen bare i liten grad bli synlig. Det redegjøres for innvirkningen på friområdet ved de fotomontasjer som er vedlagt.

Utbygger ser derfor ingen grunn til å lage et annet skissemessige alternativ. i det vi anser bygget for å innordne seg terrengformen. Bygningen virker samlende på de tre bygningsformene i komplekset og danner derved en ny orden som binder de tre bygningsformene sammen i en langstrakt form. Uttrykket kan ellers kan fremstå kaotisk dersom hotellet ikke gis en virkning som samler de ulike bygningsformene til en ny enhet.


HTML TemplateHTML Template
Illustrasjon
HTML TemplateHTML Template
Illustrasjon