Flisvika Risør

CSS TemplateCSS Template

Areal:
ca. 100 leiligheter fra 50 opp mot 200 m2 - totalt ca. 10.000 m2 gulvflate.

Prosjektbeskrivelse:
I vårt utkast til bebyggelsesplan har vi foreslått å sette den ytterste delen av bebyggelsen på søyler. Dette områdene blir derved frigjort for allmenn ferdsel. Med den 20 meter høye utsprengte fjellskrenten i bakkant av tomten må det taes et grep i forhold til omgivelsene som krever andre virkemidler enn en og to etasjes trehusbebyggelse. Den løsning som vi har valgt i forhold til dette er å legge den ytre bebyggelsen med gavlsidene mot sjøfronten. Gavlfrontene er delt opp i balkonger og volumer som spiller på kjente størrelser – 5m-og 10-12 m. I fjernvirkningen vil disse størrelsene fremkomme som hvite gavler med god avstand mellom. I den bakenforliggende bebyggelsen som ligger langs med sjøfronten vil de tilbaketrukkne balkongene gi skyggevirkninger som deler opp fasadene i størrelser som vi kjenner igjen fra gavlene. Høyden på bebyggelsen gir størrelsesforhold som demper virkningen av fjellskjæringen. Både med hensyn på kostnader og volum og arealutnyttelse av tomten var første forslag et fjellanlegg for parkering i 2 etasjer.

CSS TemplateCSS Template

Illustrasjon


CSS TemplateCSS Template

Illustrasjon